Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Novoroční projev

1. 1. 2007

V Brně dne 2. ledna 2007

Vážení přátelé,
na prahu nového kalendářního roku se k vám obracím tímto dopisem, ve kterém bych rád shrnul to nejvýznamnější, co náš oddíl potkalo v roce uplynulém, a zároveň vytyčil dle mého názoru klíčové úkoly, které na nás budou čekat v roce 2007.
Skončený rok 2006 byl pro 91. oddíl v mnohém přelomový. Již z roku předcházejícího jsme si nesli doslova existenční téma, a to starost o to, aby náš velký oddíl měl vůbec kde složit hlavu, neboť provizorium v podobě bohunických kluboven se začalo již poměrně neúnosně protahovat. Z počátku roku se snad ještě mohlo zdát, že bychom mohli najít útočiště v některé z částí starobrněnského kláštera, příslušná jednání však nakonec byla z důvodů, které zde nechci příliš rozebírat, ukončena. Na konci léta se podařilo za nemalé pomoci 26. oddílu sehnat prostory v domě na ulici Křížkovského, které se nám nyní snad stanou domovem na dobu nikoliv pouze přechodnou. Kladně hodnotím zejména fakt, že 91. i 26. oddíl budou v duchu dlouholeté tradice působit v takřka společných klubovnách a že oba oddíly zůstavají v původní lokalitě Starého Brna. Přínosem byl určitě i fakt, že jsme klubovny nepřevzali zařízené a že jsme si je v podstatě museli „postavit“ sami, stejně jako naši předkové Národní divadlo. Určitým stínem na této skutečnosti je fakt, že příslušných brigád se ne vždy účastnil počet osob, který by odpovídal velikosti a významu našeho oddílu. Přesto mohu s radostí konstatovat, že uvedení kluboven do ostrého provozu se nezadržitelně blíží. Jak dlouho zde zůstaneme, bude záležet hlavně na nás. Nedopusťme, abychom se např. nevhodným chováním v domě dostali do situace, kdy bychom se ocitli v krátké době podruhé na dlažbě.
Další významnou událostí bylo bezesporu zprovoznění našeho nového tábořiště ve Valdíkově, které se stalo vůbec prvním tábořištěm, které má naše středisko ve svém vlastnictví. Díky několika brigádám se podařilo z původně nehostinně vyhlížející louky vytvořit prostor, na kterém mohl bez problémů proběhnout třítýdenní letní tábor. Zejména díky Vaškovu nasazení pak v průběhu tábora vyrostla na louce krásná dřevěná stavba, která se stala útočištěm podstatné části táborového inventáře, který jsme v dřívějších letech složitě převáželi na několika vlečkách. Práce na tábořišti však zdaleka není skončena, čekají nás rozličné dodělávky na stavbě, budování důstojné ledničky a především zdokonalení odvodnění celé louky, které bude zárukou toho, že po ní bude možno procházet suchou nohou i bez tropického počasí, které panovalo většinu loňského července.
Rok 2006 znamenal určitý zlom i pro mne osobně. Vedle toho, že se mi podařilo úspěšně ukončit vysokoškolské studium, bylo mi krátce poté svěřeno vedení 91. oddílu. Cítím proto obrovskou zodpovědnost a také pokoru před tímto úkolem. Řízení tak velkého oddílu vyžaduje, abych cítil maximální možnou podporu zezdola, ze všech relevantních částí členské základny. Týká se to zejména činovníků, roverů a rádců, neboť tito tvoří páteř celého oddílu. Jsem vděčný, že je v oddíle tolik lidí, kteří jsou ochotni obětovat notnou část svého volného času společné věci. Na spolupráci s těmito lidmi se těším i v právě začínajícím roce.
Aby však bylo toto pojednání objektivní, je nutné upozornit i na některá negativa, která se skrývají za nablýskanou fasádou. Cítím (a zřejmě nejsem sám), že se v oddíle prohlubuje určitá krize důvěry mezi rovery a vedením. Tento stav není pouze záležitostí loňského roku, jeho podhoubí bylo možno pozorovat již v letech předcházejících. Není způsoben pouze přirozenými mezigeneračními nesoulady, ale zejména váznoucí komunikací. I ze strany vedení oddílu docházelo v minulosti k chybám v zacházení s rovery, což se projevilo výše popsaným vzájemným odcizením. Přitom nám všem by mělo přece jít o jedno a totéž, a to o naplňování skautských ideálů v dnešním neklidném světě. Navíc se domnívám, že právě nyní vyrůstá v oddíle perspektivní generace, která by mohla postupně začít přebírat jednotlivé agendy související s řízením oddílu. Proto právě práci s rovery směřující ke zlepšení uvedených vztahů si kladu za svoji prioritu pro rok 2007. Neboť platí, že každý vedoucí oddílu by již od okamžiku svého nástupu měl začít hledat budoucího následovníka.
Věřím, že přesto všechno bude sedmička na konci letopočtu pro 91. oddíl šťastná. Do nového roku Vám, vážení přátelé, přeji tři věci, které si nelze koupit, a to zdraví, štěstí a lásku. A dále také mnoho sil v další plodné práci pro náš oddíl.

Váš vedoucí oddílu Rep

01_projev 02_projev 03_projev 04_projev 05_projev

Novější zápis: Tříkrálová sbírka v Kohoutovicích (3. 1. 2007)
Starší zápis: Činovnický Silvestr – Strážek (28. 12. 2006 – 1. 1. 2007)

Pondělí 30. 11. ’20
svátek slaví Ondřej

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 17. listopadu 2020 ve 21.15